محمدرضا خلجی
مدیر و مدرس موسس پیج و سایت هابمد
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک